O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

четвртак, 26. новембар 2015.

Радионица „Представимо се симболом“

(Линк са кога је радионица преузета и прилагођена потребама мог одељења је

            Циљ радионице јесте разумети и поштовати друге ученике како би се дао допринос развоју одељенске заједнице као целине и ускладити сопствене потребе и интересе са интересима осталих чланова  групе.

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.КОРАК: Мождана олуја о симболима и њиховом значају у свакодневном животу;
2.КОРАК: Подсећање на симболе које је сваки ученик за себе  на почетку године  нацртао;
3.КОРАК: У пару у кратком временском периоду  нацртати симбол;
4.КОРАК: Представљање симбола пред другима;
5.КОРАК: Уочити разлику између „индивидуалних“ и „групних“  симбола и расветлити евентуалне недоумице  и „проблеме“ око усаглашавања групних симбола;
6.КОРАК: Записати поруке часа;
7.КОРАК: Евалуација


Tим спортиста: Вељко и Ђорђе
Јована и Кристина, заједничко овим двема ученицама је љубав према мору и лету
Група од 3 ученика (због непарног броја присутних ученика направљена је једна група од 3 ученика, а остали су радили у прау): Лука, Андрија и Немања


понедељак, 23. новембар 2015.

Пример планирања по принципу хоризонтално-вертикалне интеграције садржаја


 Хоризонтална  и вертикална интеграција садржаја су потреба данашњице. Хоризонтална интергација  подразумева повезивање садржаја различитих наставних предмета у оквиру једног разреда  и у пракси  се овај вид интегрисања понекад среће и под називом -  тематски дан. Вертикална интергација  се чешће остварује у комбинованим одељењима и  под њом се подразумева повезивање садржаја истог предмета     али на различитом узрасту. Препоручује се у наставним предметима у којима су наставни садржаји распотређени по концентричним круговима. Користи оваквог приступа планирању садржаја могу се сагладавати из различити углова. Њиме се првенствено остварује повезаност садржаја различитих наставних предмета чиме се у крајњој линији подстиче и интердисциплинарност у планирању.Ученици се на тај начин навикавају да истом проблему прилазе из углова које нуде различити наставни предмети. Вертикална интерграција омогућава и обнављање градивна из претходних разреда и „стално циркулисање знања“. Оваквим планирањем обезбеђује се и трансфер знања, али је ово у комбинованим одељењима одличан „начин“ да се добије више времена за директан рад са ученицима.
У излагању које следи даје се приказ вертикалне интеграције наставних садржаја. Реч је о четвороразредном комбинованом одељењу и комбинацији часова предмета – Свет око нас у првом и другом разреду и предмета -  Природа и друштво у  трећем и четвртом разреду.
Наставна тема: Нежива природа (Први разред)
Људска делатност (Други разред)
Материјали и њихова употреба  (Трећи разред)
Истражујемо природне појаве  (Четврти разред)
Наставна јединица: Материјали, њихова својства и понашање у води (Први разред)
Понашање материјала под механичким утицајима (Други разред)
Промене материјала (Трећи разред)
Топлотна својства материјала. Запаљиви материјали (Четврти разред)
Тип часа: Утврђивање (Први и други разред),  Обрада (Трећи и четврти разред)
Цињ часа: Проширити знања о својствима материјала и њиховом понашању у различитим условима;
Задаци часа:
-Класификовање материјала према различитим својствима;
- Уочити на конкретним примерима како се материјали понашају под механичким утицајима (уочити који се материјали могу савијати, који се могу сећи, који се могу резати маказама, који се могу ковати, и сл.).
-Уочити које промене материјала могу бити повратне а које су неповратне;
- Проширити знања о топлотним својствима материјалима;
- Уочити који су материјали топлотни проводници а који су топлотни изолатори;
Наставна средства: Уџбеник, материјали и алати које су ученици донели за потребе овог часа;
Наставне методе: Кооперативно учење, стваралачко учење;
Наставни облици: Фронтални, индивидуални, групни ;
                                     СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Разговор о материјалима које су ученици донели врши се фронталним обликом рада. Донети материјали се онда класификују:
а) природни и вештачки;
б) материјали биљног, материјали животињског порекла и материјали настали од неживе природе;
2.КОРАК: Разговор о алатима које су ученици донели такође се врши фронталним обликом рада и по концентричним круговима. И алати се класификују:
а) за сечење;
б) за  завијање;
в) за млевење или ситњење, и остало, у зависности од тога које су алате ученици донели.
3.КОРАК:
 Први разред пише за сваки донети материјал назив, да ли је тврд или мек, да ли је провидан или не, природни или вештачки и намену (навести минимално две намене);
Након тога имају испред себе посуду са водом и истражују шта од понуђеног плива а шта тоне: каменчић, дрво, метални резач, пластични резач, пластични лењир.

Други разред ради задатке за први разред и још за сваки материјал пише да ли ссе : реже односно сече маказама (тестером), бруси, меље (ситни);

Трећи разред ради мапу ума о променама материјала на основу уџбеника, а онда истражује који је од донетих материјала еластичан. Топи се восак уз помоћ учотеља да би након хлађења закључило да је то повратна промена, греје се вода у којој је растворена со. Потом се истражује који се материјали могу: резати, разбити услед ударца,поломити (услед притиска) и  сагорети. Пронаћи и који материјали и алати могу рђати.
Четврти разред изводи следећи оглед уз  конртолу учитеља: испитати која ће се кашика пре загрејати ако је ставимо у врелу воду: пластична, метална или дрвена.Потом се на основу уџбеника прави мапа ума о топлотним својствима материјала.Следи рад на истраживачким задацима који се тичу пожара. Задаци гласе:
Наведи ситуације у којима је ватра добар слуга.
Наведи запаљиве материјале.
Који су услови неопходни за настанак ватре (пожара) ?
На које начине можеш онемогућити снабдевање ватре кисеоником?
Шта треба да урадиш уколико дође до пожара?
4.КОРАК: Сваки разред саопштава  осталима шта су радили  и  допуњују се по концентричним круговима.


петак, 20. новембар 2015.

Радионица “Шта чини доброг пријатеља“

                     (Идеје за радионицу преузетa са линка

          Циљ радионице јесте: дефинисати пријатељство,  уочити разлику између пријатеља и познаника, између односа према пријатељима и односа према другим вршњацима, препознати особине које се везују за пријатељство, истаћи улогу пријатељства у свакодневном животу и дефинисати поједначна очекивања од пријатеља.
                                Сценарио за час:
1.активност: Мождана олуја: Особине људи из окружења;
2.активност: Моје особине (записати 3 особине које код себе воле и 3 које не воле);
3.активност: Особине мог пријатеља (Шта очекујем од пријатеља?)
4.активност: Реци свом другу  (друг  другу из клупе саопштава  шта код њега воли и шта код њега не воли);
5.активност: Размисли како се твој друг осећао кад си му рекао шта код њега волиш а како се осећао кад си му рекао шта не волиш код њега.
6.активност:Пријатељ или вршњак (уочити разлику између пријатеља и вршњака);
7.активност: Рецепт за пријатељство


РЕЦЕПТ ЗА ПРИЈАТЕЉСТВО  ЗАПИСАТИ ОВДЕ!
среда, 18. новембар 2015.

Час физичког васпитања

У недостатку наставних средстава и одговарајућег објекта настава физичког васпитања може се извести на приказани начин. 
понедељак, 16. новембар 2015.

Са данашње математичке секције

На данас одржаној математичкој секцији ученика првог, другог, трећег и четвртог разреда  реализоване су следеће активности:
  1. Од палидрваца и пластелина ученици првог разреда правили су разне геометријске облике;
  2. Помоћу посебних картица ( које су дате у прилозима) ученици другог разреда играли су се погађања замишљеног  броја 
  3. Решавали су се проблеми превожења  преко реке  вука, козе и купуса.

Прва од поменутих активности доприноси развоју моторике, али је подесна и за  упоређивање бројева.  Упоређивао се број штапића који је био потребан за израду одређених облика. Уочавале су се и разлике између правоугаоника и квадрата.
Један од циљева друге активности био је и увежбати поступак усменог сабирања. Игра се изводи  у пару на тај начин што један ученик замисли број од 1 до 63 и не саопштава о ком је броју реч. Други ученик „истражује“ на којима се картицама налази замишљени број. На крају, други ученик сабира прве бројеве у низу на свакој од картица на којима се замишљени број налази. Добијени збир је заправо и замишљени број. Ову активност изводили су ученици другог разреда.


Ученици трећег и четвртог разреда откривали су решење следеће математичке приче:
Требало је да неки човек превезе чамцем на другу обалу реке вука, козу  и купус.Међутим, у чамац  се могао сместити човек и са њим још само вук или коза или купус. Тако је настао проблем, јер ако би на обали остао вук са козом без човека, онда би вук појео козу.  Ако би, пак, на обали  остала коза с купусом, тада би коза појела купус. Само у присуству човека нико никога не једе. Ипак, човек је успео да превезе и вука и козу и купус. Како је у томе успео?

Ученици трећег и четвртог разреда су имали и додатни задатак да осмисле  задатак сличан овом. Тако смо чули предлог да то буду миш, мачка и  кукурузом или купус, зец и лисица.