O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

петак, 29. јануар 2016.

Ликовни радови

Реклама за лампу, 3. разред

Моја соба/кућа, 4. разред

Осветљена лопта, 1. разред
Лутке од кеса, 2. разред

понедељак, 25. јануар 2016.

Тематски дан-тема дана "Свети Сава"

ПРВИ ЧАС:  СРПСКИ ЈЕЗИК

Наставна тема: Књижевност
Наставна јединица:
Народна прича: Свети Сава и ђаци (први разред)
Народна прича: Свети Савa  и млад човек (други разред)
Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће (трећи разред)
Народна прича: Најбоље задужбине (четврти разред)
Тип часа: Обрада
 Образовни задаци
Ученик треба да:
·         Понови и прошири стечена знања о народној прози;
·         Уочи различита расположења у причама;
·         Препозна сличности међу причама које се анализирају;
·         Објасни у чему се огледа  просветитељски рад Светог Саве;
·         Селектује главне и споредне ликове;
·         Да лоцира поруку приче;
Функционални задаци
Ученик треба да:
·   Аргументује  мишљење у вези са поступцима Светога Саве у причама које се анализирају;
·         Разуме намере Светога Саве у причама које се анализирају;

Васпитни задаци
Ученик треба да:
·         Вреднује  поступке ликова у причи;
·         Изводи  закључке о поступцима ликова;
·         Класификује добре и лоше особине;
Наставне методе: метода разговора, метода писаних радова, метода демонстрације
Наставни облици: фронтални, индивидуални, групни
Наставна средства: текстови, игра“Милионер“, мапе ума, филм „Свети Сава и ђаво“;

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.АКТИВНОСТ: Фронталним обликом рада по концентричним круговима обнавља се о животу Светог Саве  (о томе се говорило на претходним часовима). Након тога се формирају две групе тако  да у свакој групи буде бар по један ученик из сваког разреда.

2. АКТИВНОСТ: Ученици унутар  своје групе размењују знања о могућем одговору на тражено питање  оквиру квиза “Милионер“. Свака група испред себе има и папир за писање и задатак је да слово под којим је у квизу тачан одговор запишу. Групе за тачан одговор добијају по једну слику која се односи на живот и рад Светога Саве.

 Питања из квиза „Милионер“ гласе:
·         Родитељи Светога Саве звали су се :
а) Стефан Немања и Ана;
б)  Стефан Немањић и Ана;
в) Вукан и Ана;
г) Симеон и Ана.

·         Браћа Светог Саве звала су се:
а) Немања и Милутин;
б) Душан и Стефан;
в)  Урош и Немања;
г) Вукан и Стефан.

·         Право име Светог Саве је:
а)  Растко Петровић;
б) Стефан Немањић;
в) Растко Немањић;
г) Урош Немањић.

·         Свети Сава је са оцем Светим Симеоном подигао на Светој Гори манастир:
а) Хопово;
б) Филандар;
в) Жичу;
г) Студеницу.

·         Мошти Светог Саве спаљене су:
а) 1459. године;
б) 1804. године;
в) 1594. године;
г) 1217. године.

·         27. јануар је дан Савиног:
а) рођења;
б) замонашења;
в) смрти;
г) крштења.

3.АКТИВНОСТ: По завршетку квиза групе а по принципу да старији чланови помажу млађима записују неколико реченица на основу добијених слика из претходне етапе часа.

4. АКТИВНОСТ: Учитељ фронталним обликом рада проверава у којој су мери ученици разумели садржај текстова које је требало прочитати за домаћи задатак. Објашњавају се и непознате речи  исто по концентричним круговима.

5.АКТИВНОСТ:  Учитељ анализира са  1. разредом причу „Свети Сава и ђаци“. Ученици осталих разреда ликове, место, време и поруке свог текста приказују у виду мапе ума.

6.АКТИВНОСТ: Фронталним обликом рада се ликови из свих текстова  осуђују или се њихово понашање третира као оправдано. Ова активност носи назив „Наша оправдаоница и наша судионица“. Обавезно је образложити зашто је лик сврстан у одређену категорију.

7.АКТИВНОСТ: Изводи се закључак шта је анализираним текстовима заједничко:
·         да су из области народне кљижевности;
·         да су прозни (односно да су приче);
·         да говоре о Светом Сави.

 8.АКТИВНОСТ: Погледати анимирани филм „Ово ће дете бити нови знак свету“ и извршити компарацију са оним што је рађено у претходним етапама. 

ДРУГИ ЧАС: МАТЕМАТИКА

Наставна тема:  
Природни бројеви до 100 (први и други  разред)
Блок бројева до 1000 (трећи тазред)
Скуп природних бројева (четврти разред)
Наставна јединица: 
Сабирање и одузимање до 10 (први разред)
Множење бројевима 2,5 и 10 (други разред)
Писмено множење  облика 152* 2 и 153* 4 (трећи разред);
Олакшице у множењу  (четврти разред);

Тип часа: утврђивање

Образовни задаци:
  • Применити стечана знања о сабирању,одузимању и множењу при решавању текстуалних задатака;
  • Oпособљавање ученика за записивање израза на основу текстуалних података;

Васпитни задаци:
  •  Развијање упрности, истрајности, позитивног односа према раду;
  • Развијање прецизности, тачности, самоиницијативе, самосталности;
Функционални задаци
  •    Практична примена усвојених знања при решавању конкретних практичних задатака;
  •    Развијање логичког и креативног мишљења;

Наставне методе: метода разговора, метода писаних радова;
Наставни облици: фронтални, индивидуални , групни
Наставна средства: „Светосавска математичка скривалица“, прича о Светом Сави;
                             
     СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.АКТИВНОСТ:Учитељ чита причу следеће садржине а ученици имају задатак да открију који се ликови помињу у причи, који су проблем имали и како се тај проблем може решити: 
Свети Сава је ученицима првог разреда дао задатак да израчунај збир бројева 5 и 3. Једна група је сабирала овако : 5+3 = 8, а друга је записала  3+5 = 8. Која група је тачно написала решење?
Другом , трећем и четвртом разреду Свети Сава је  дао задатак да при израчунавању производа бројева  3 и 10  (односно 100, односно 1000) примене правило замене места чинилаца.
Долази се до закључка да су сабирци заменили места и да се звир при томе није мењао и то је закључак за први разред. Прави се компарација између сабирања и множења и правила која су у задатку требала да се примене.

2.АКТИВНОСТ: Ученици у истим групама као за српски језик раде задатке са математичке скривалице. На сваком пољу налази се по један задатак за сваки разред . Скривалица је дата као прилог.

3. АКТИВНОСТ: Проглашење победника и откривање слике на скривалици- то је слика манастира Хиландар. 

ТРЕЋИ ЧАС: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Наставна тема: Извођење музике
Наставна јединица: Певање песме по слуху „Химна Светом Сави“
Тип часа: Обрада
Образовни  задаци:
  •     Упознавање ученика са текстом песме „Химна Светом Сави“, њеном мелодијом и      ритмом;

Функционални задаци:
  •      Развијање и усавршавање музичких и говорних способности (изражајно и правилно  певање текста песме),
  •               Развијање музичког памћења, запажања, мишљења, слуха; 

Васпитни задаци:

  •            Развијање љубави према музици и певању;

Наставне методе: метода разговора, метода демонстрације
Наставни облици: Фронтални, индивидуални;
Наставна средства: песма, нотни запис песме

                                   СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.АКТИВНОСТ: Чита се и анализира текст химне, а потом се записују речи из песме које су ученицима непознате. Следи певање песме по слуху.
2.АКТИВНОСТ: Ученици првог и другог разреда имају задатак да одреде да ли је композиција брза или спора, да ли се изводи тихо или гласно и да насликају како се у њиховој школи прославља Свети Сава. Њима се саопштава да се химна пева у свечаним приликама и  да публика стоји  док се химна изводи.
Трећи и четврти разред  поред задатака за први и други  разред  истражују на основу текста из уџбеника ко је компоновао химну, истражују значење речи химна,  броје тактове у нотном запису, уочавају динамичке ознаке и деонице које се понављају. Четврти разред има и додатни задатак да уочи и нотни лук у нотном запису.
3.АКТИВНОСТ: Ученици попуњавају евалуацијски листић.

ПРИЛОЗИ:

Ауторски филм "Ово ће дете бити нови знак свету"

Фотографије са часова


четвртак, 21. јануар 2016.

Радионица "Сарадњом до решења проблема"

Идеја за радионицу је преузета са

Циљ радионице јесте  објашњавање  начина ненасилног решавања сукоба и примена истих у решавању сукоба.

 СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.КОРАК:  Разговара се о начинима решавања сукоба који су понуђени на претходним часовима грађанског васпитања. Реч је о: негирању проблема, продубљивању проблема и о изражавању себе.  Прави се разлика између наведених начина, истичу се предности и недостаци.
2.КОРАК: Формирати парове ученика. Врезати им марамом доминантне руке. Потом  се парови надмећу у лепом цртању (тема се бира према интересовањима ученика). Рад треба и обојити. Пре него што парови почну са радом разговарати о могућим начинима решавања овог „проблемчића“ – договор, сарадња, не бити себичан, емпатија, схватити да ни другу није лако, јасно нагласити шта током рада смета,  принцип „попусти мало ти, мало ћу ја“...
3.  КОРАК: Дискутовати о радовима и записати запажања ученика.

4.  КОРАК: Евалуирати час.

уторак, 19. јануар 2016.

Ликовни радови

Прваци и другаци си приказали озвездано небо. Први разред је имао за циљ да уочи однос светло-тамно. Други разред је користио комбинацију црне темпере и ситно исечених детаља који су симболизовали месец и звезде. Изрезане детаље лепили су на црну подлогу.
Трећи разред је рекламирао свој омиљени производ, а то је плазма. Четврти разред је ликовно приказао своје виђење "Леденог света".Задатак је био да користе хладне боје, а то су плава, зелена и љубичаста.

петак, 15. јануар 2016.

EMПАТИЈА

Идеју за реализовање радионице под овим називом преузела сам са линка http://mementoprijateljstva.weebly.com/radionice.html и прилагодила је структури одељења у коме радим.
 Циљ радионице јесте неговање прихватљивих облика понашања у интеракцији са другима, разумети шта значи емпатија и схватити улогу емпатије у ненасилној комуникацији.

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.корак : Кроз разговор објаснити шта значи реч емпатија.
2.корак : Дате су следеће ситуације:
 Сутра имаш тест из математике.
Неко ти се подсмева због гардеробе.
Освојио си прво место на такмичењу из математике.
Неко те је назвао погрдним именом.
У оптицају су 4 могућа осећања: љутња, радост, туга и страх.
При читању ситуације ученик мора да се определи за једно од наведених осећања. Ако постоје разлике у опредељивању ученика,  успоставити дискусију  са циљем да се група која мисли другачије уживи у осећања друге  групе и да објасни како се други осећају и наведу могуће разлоге због којих се они тако осећају.

3.корак: Евалуација часа је последња етапа часа.

уторак, 12. јануар 2016.

Са данашњег часа ликовне културе

     На данашњем часу ликовне културе ученици су били веома заинтересовани за рад. Први разред је имао задатак да коришћњем графитне оловке добије светлије и тамније нијансе. Одлучили смо да тим нијансама прикажемо дечака и девојчицу.
          Други и четврти разред имали су задатак да насликају ватромет. Ученици четвртог разреда имали су и додатни задатак, а то је да у радовима доминирају топле боје.
          Трећи разред је радио плакат за новогодишњи шоу. субота, 02. јануар 2016.

Делић атмосфере са новогодишњег дружења

У снимку испод имате прилику да погледате делић атмосфере са новогодишњег дружења о коме је било речи у претходној објави.

Спој традиционалног и модерног!
Срећни празници!!!