O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 23. новембар 2015.

Пример планирања по принципу хоризонтално-вертикалне интеграције садржаја


 Хоризонтална  и вертикална интеграција садржаја су потреба данашњице. Хоризонтална интергација  подразумева повезивање садржаја различитих наставних предмета у оквиру једног разреда  и у пракси  се овај вид интегрисања понекад среће и под називом -  тематски дан. Вертикална интергација  се чешће остварује у комбинованим одељењима и  под њом се подразумева повезивање садржаја истог предмета     али на различитом узрасту. Препоручује се у наставним предметима у којима су наставни садржаји распотређени по концентричним круговима. Користи оваквог приступа планирању садржаја могу се сагладавати из различити углова. Њиме се првенствено остварује повезаност садржаја различитих наставних предмета чиме се у крајњој линији подстиче и интердисциплинарност у планирању.Ученици се на тај начин навикавају да истом проблему прилазе из углова које нуде различити наставни предмети. Вертикална интерграција омогућава и обнављање градивна из претходних разреда и „стално циркулисање знања“. Оваквим планирањем обезбеђује се и трансфер знања, али је ово у комбинованим одељењима одличан „начин“ да се добије више времена за директан рад са ученицима.
У излагању које следи даје се приказ вертикалне интеграције наставних садржаја. Реч је о четвороразредном комбинованом одељењу и комбинацији часова предмета – Свет око нас у првом и другом разреду и предмета -  Природа и друштво у  трећем и четвртом разреду.
Наставна тема: Нежива природа (Први разред)
Људска делатност (Други разред)
Материјали и њихова употреба  (Трећи разред)
Истражујемо природне појаве  (Четврти разред)
Наставна јединица: Материјали, њихова својства и понашање у води (Први разред)
Понашање материјала под механичким утицајима (Други разред)
Промене материјала (Трећи разред)
Топлотна својства материјала. Запаљиви материјали (Четврти разред)
Тип часа: Утврђивање (Први и други разред),  Обрада (Трећи и четврти разред)
Цињ часа: Проширити знања о својствима материјала и њиховом понашању у различитим условима;
Задаци часа:
-Класификовање материјала према различитим својствима;
- Уочити на конкретним примерима како се материјали понашају под механичким утицајима (уочити који се материјали могу савијати, који се могу сећи, који се могу резати маказама, који се могу ковати, и сл.).
-Уочити које промене материјала могу бити повратне а које су неповратне;
- Проширити знања о топлотним својствима материјалима;
- Уочити који су материјали топлотни проводници а који су топлотни изолатори;
Наставна средства: Уџбеник, материјали и алати које су ученици донели за потребе овог часа;
Наставне методе: Кооперативно учење, стваралачко учење;
Наставни облици: Фронтални, индивидуални, групни ;
                                     СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.КОРАК: Разговор о материјалима које су ученици донели врши се фронталним обликом рада. Донети материјали се онда класификују:
а) природни и вештачки;
б) материјали биљног, материјали животињског порекла и материјали настали од неживе природе;
2.КОРАК: Разговор о алатима које су ученици донели такође се врши фронталним обликом рада и по концентричним круговима. И алати се класификују:
а) за сечење;
б) за  завијање;
в) за млевење или ситњење, и остало, у зависности од тога које су алате ученици донели.
3.КОРАК:
 Први разред пише за сваки донети материјал назив, да ли је тврд или мек, да ли је провидан или не, природни или вештачки и намену (навести минимално две намене);
Након тога имају испред себе посуду са водом и истражују шта од понуђеног плива а шта тоне: каменчић, дрво, метални резач, пластични резач, пластични лењир.

Други разред ради задатке за први разред и још за сваки материјал пише да ли ссе : реже односно сече маказама (тестером), бруси, меље (ситни);

Трећи разред ради мапу ума о променама материјала на основу уџбеника, а онда истражује који је од донетих материјала еластичан. Топи се восак уз помоћ учотеља да би након хлађења закључило да је то повратна промена, греје се вода у којој је растворена со. Потом се истражује који се материјали могу: резати, разбити услед ударца,поломити (услед притиска) и  сагорети. Пронаћи и који материјали и алати могу рђати.
Четврти разред изводи следећи оглед уз  конртолу учитеља: испитати која ће се кашика пре загрејати ако је ставимо у врелу воду: пластична, метална или дрвена.Потом се на основу уџбеника прави мапа ума о топлотним својствима материјала.Следи рад на истраживачким задацима који се тичу пожара. Задаци гласе:
Наведи ситуације у којима је ватра добар слуга.
Наведи запаљиве материјале.
Који су услови неопходни за настанак ватре (пожара) ?
На које начине можеш онемогућити снабдевање ватре кисеоником?
Шта треба да урадиш уколико дође до пожара?
4.КОРАК: Сваки разред саопштава  осталима шта су радили  и  допуњују се по концентричним круговима.