O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

понедељак, 25. јануар 2016.

Тематски дан-тема дана "Свети Сава"

ПРВИ ЧАС:  СРПСКИ ЈЕЗИК

Наставна тема: Књижевност
Наставна јединица:
Народна прича: Свети Сава и ђаци (први разред)
Народна прича: Свети Савa  и млад човек (други разред)
Народна приповетка: Свети Сава и сељак без среће (трећи разред)
Народна прича: Најбоље задужбине (четврти разред)
Тип часа: Обрада
 Образовни задаци
Ученик треба да:
·         Понови и прошири стечена знања о народној прози;
·         Уочи различита расположења у причама;
·         Препозна сличности међу причама које се анализирају;
·         Објасни у чему се огледа  просветитељски рад Светог Саве;
·         Селектује главне и споредне ликове;
·         Да лоцира поруку приче;
Функционални задаци
Ученик треба да:
·   Аргументује  мишљење у вези са поступцима Светога Саве у причама које се анализирају;
·         Разуме намере Светога Саве у причама које се анализирају;

Васпитни задаци
Ученик треба да:
·         Вреднује  поступке ликова у причи;
·         Изводи  закључке о поступцима ликова;
·         Класификује добре и лоше особине;
Наставне методе: метода разговора, метода писаних радова, метода демонстрације
Наставни облици: фронтални, индивидуални, групни
Наставна средства: текстови, игра“Милионер“, мапе ума, филм „Свети Сава и ђаво“;

СЦЕНАРИО ЗА ЧАС
1.АКТИВНОСТ: Фронталним обликом рада по концентричним круговима обнавља се о животу Светог Саве  (о томе се говорило на претходним часовима). Након тога се формирају две групе тако  да у свакој групи буде бар по један ученик из сваког разреда.

2. АКТИВНОСТ: Ученици унутар  своје групе размењују знања о могућем одговору на тражено питање  оквиру квиза “Милионер“. Свака група испред себе има и папир за писање и задатак је да слово под којим је у квизу тачан одговор запишу. Групе за тачан одговор добијају по једну слику која се односи на живот и рад Светога Саве.

 Питања из квиза „Милионер“ гласе:
·         Родитељи Светога Саве звали су се :
а) Стефан Немања и Ана;
б)  Стефан Немањић и Ана;
в) Вукан и Ана;
г) Симеон и Ана.

·         Браћа Светог Саве звала су се:
а) Немања и Милутин;
б) Душан и Стефан;
в)  Урош и Немања;
г) Вукан и Стефан.

·         Право име Светог Саве је:
а)  Растко Петровић;
б) Стефан Немањић;
в) Растко Немањић;
г) Урош Немањић.

·         Свети Сава је са оцем Светим Симеоном подигао на Светој Гори манастир:
а) Хопово;
б) Филандар;
в) Жичу;
г) Студеницу.

·         Мошти Светог Саве спаљене су:
а) 1459. године;
б) 1804. године;
в) 1594. године;
г) 1217. године.

·         27. јануар је дан Савиног:
а) рођења;
б) замонашења;
в) смрти;
г) крштења.

3.АКТИВНОСТ: По завршетку квиза групе а по принципу да старији чланови помажу млађима записују неколико реченица на основу добијених слика из претходне етапе часа.

4. АКТИВНОСТ: Учитељ фронталним обликом рада проверава у којој су мери ученици разумели садржај текстова које је требало прочитати за домаћи задатак. Објашњавају се и непознате речи  исто по концентричним круговима.

5.АКТИВНОСТ:  Учитељ анализира са  1. разредом причу „Свети Сава и ђаци“. Ученици осталих разреда ликове, место, време и поруке свог текста приказују у виду мапе ума.

6.АКТИВНОСТ: Фронталним обликом рада се ликови из свих текстова  осуђују или се њихово понашање третира као оправдано. Ова активност носи назив „Наша оправдаоница и наша судионица“. Обавезно је образложити зашто је лик сврстан у одређену категорију.

7.АКТИВНОСТ: Изводи се закључак шта је анализираним текстовима заједничко:
·         да су из области народне кљижевности;
·         да су прозни (односно да су приче);
·         да говоре о Светом Сави.

 8.АКТИВНОСТ: Погледати анимирани филм „Ово ће дете бити нови знак свету“ и извршити компарацију са оним што је рађено у претходним етапама. 

ДРУГИ ЧАС: МАТЕМАТИКА

Наставна тема:  
Природни бројеви до 100 (први и други  разред)
Блок бројева до 1000 (трећи тазред)
Скуп природних бројева (четврти разред)
Наставна јединица: 
Сабирање и одузимање до 10 (први разред)
Множење бројевима 2,5 и 10 (други разред)
Писмено множење  облика 152* 2 и 153* 4 (трећи разред);
Олакшице у множењу  (четврти разред);

Тип часа: утврђивање

Образовни задаци:
  • Применити стечана знања о сабирању,одузимању и множењу при решавању текстуалних задатака;
  • Oпособљавање ученика за записивање израза на основу текстуалних података;

Васпитни задаци:
  •  Развијање упрности, истрајности, позитивног односа према раду;
  • Развијање прецизности, тачности, самоиницијативе, самосталности;
Функционални задаци
  •    Практична примена усвојених знања при решавању конкретних практичних задатака;
  •    Развијање логичког и креативног мишљења;

Наставне методе: метода разговора, метода писаних радова;
Наставни облици: фронтални, индивидуални , групни
Наставна средства: „Светосавска математичка скривалица“, прича о Светом Сави;
                             
     СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.АКТИВНОСТ:Учитељ чита причу следеће садржине а ученици имају задатак да открију који се ликови помињу у причи, који су проблем имали и како се тај проблем може решити: 
Свети Сава је ученицима првог разреда дао задатак да израчунај збир бројева 5 и 3. Једна група је сабирала овако : 5+3 = 8, а друга је записала  3+5 = 8. Која група је тачно написала решење?
Другом , трећем и четвртом разреду Свети Сава је  дао задатак да при израчунавању производа бројева  3 и 10  (односно 100, односно 1000) примене правило замене места чинилаца.
Долази се до закључка да су сабирци заменили места и да се звир при томе није мењао и то је закључак за први разред. Прави се компарација између сабирања и множења и правила која су у задатку требала да се примене.

2.АКТИВНОСТ: Ученици у истим групама као за српски језик раде задатке са математичке скривалице. На сваком пољу налази се по један задатак за сваки разред . Скривалица је дата као прилог.

3. АКТИВНОСТ: Проглашење победника и откривање слике на скривалици- то је слика манастира Хиландар. 

ТРЕЋИ ЧАС: МУЗИЧКА КУЛТУРА

Наставна тема: Извођење музике
Наставна јединица: Певање песме по слуху „Химна Светом Сави“
Тип часа: Обрада
Образовни  задаци:
  •     Упознавање ученика са текстом песме „Химна Светом Сави“, њеном мелодијом и      ритмом;

Функционални задаци:
  •      Развијање и усавршавање музичких и говорних способности (изражајно и правилно  певање текста песме),
  •               Развијање музичког памћења, запажања, мишљења, слуха; 

Васпитни задаци:

  •            Развијање љубави према музици и певању;

Наставне методе: метода разговора, метода демонстрације
Наставни облици: Фронтални, индивидуални;
Наставна средства: песма, нотни запис песме

                                   СЦЕНАРИО ЗА ЧАС

1.АКТИВНОСТ: Чита се и анализира текст химне, а потом се записују речи из песме које су ученицима непознате. Следи певање песме по слуху.
2.АКТИВНОСТ: Ученици првог и другог разреда имају задатак да одреде да ли је композиција брза или спора, да ли се изводи тихо или гласно и да насликају како се у њиховој школи прославља Свети Сава. Њима се саопштава да се химна пева у свечаним приликама и  да публика стоји  док се химна изводи.
Трећи и четврти разред  поред задатака за први и други  разред  истражују на основу текста из уџбеника ко је компоновао химну, истражују значење речи химна,  броје тактове у нотном запису, уочавају динамичке ознаке и деонице које се понављају. Четврти разред има и додатни задатак да уочи и нотни лук у нотном запису.
3.АКТИВНОСТ: Ученици попуњавају евалуацијски листић.

ПРИЛОЗИ:

Ауторски филм "Ово ће дете бити нови знак свету"

Фотографије са часова