O БЛОГУ

Овај блог садржи све битне информације које могу послужити учитељима који раде у комбинованим одељењима. Садржаји се односе на рад у четвороразредном одељењу, али се могу применити и за рад у мањим одељењима.Можете погледати припреме одржаних часова, неке од објављених радова... Саму атмосферу која је заступљена на часовима овог одељења потврђују и фотографије које такође можете погледати на једној од страница.Ученици могу пронаћи корисне линкове који ће их упутити да своје знање провере путем различитих игара и тестова.

СТРАНИЦЕ

Часопис "Учитељ"


ПРИПРЕМА ЗА ДВОЧАС У КОМБИНОВАНОМ ОДЕЉЕЊУ ОД ПРВОГ ДО ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА

Рад садржи припрему за двочас у комбинованом одељењу састављеном од четири разреда. Приложена припрема садржи елементе инклузије, примере хоризонталне и вертикалне интеграције садржаја Математике и Света око нас (Природе и друштва) од првог до четвртог разреда.

Припрема за двочас у комбинованом одељењуМОГУЋНОСТ ПРИМЕНЕ ПРОБЛЕМСКЕ НАСТАВЕ МАТЕМАТИКЕ У ДРУГОМ, ТРЕЋЕМ И ЧЕТВРТОМ РАЗРЕДУ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 


Проблемска настава је посебан дидактички систем коме се приписује читав низ квалитета у односу на традиционалну наставу. Њоме се може битно утицати на развијање стваралачког мишљења учења. Њеном применом утиче се и на обим, а посебно на квалитет усвојених знања, на васпитање истрајности, упорности, сналажљивости и других личних особина, а доприноси и развијању самосталности у учењу и раду. Њена примена, међутим, има извесне слабости. Оне се првенствено огледају у неекономичности у погледу времена. Осим тога, може се ефикасно применити ако ученици имају извесна предзнања о проблему који се решава. Ограниченост њене примене огледа се и у чињеници да се не могу сви садржаји Наставног плана и програма математике проблемски структуирати.
            Циљ овог истраживачког рада јесте да се утврди који садржаји Наставног плана и програма математике у другом, трећем и четвртом разреду омогућавају примену проблемске наставе. Анализа показује да постоји солидна програмска утемељеност за реализовање проблемске наставе, али да нису све наставне теме у свим разредима подједнако погодне за реализацију путем решевања проблема.

            Рад садржи детаљно образложење етапа часа проблемске наставе на примеру обраде наставне јединице „Здруживање сабирака“ у трећем разреду.

Нема коментара:

Постави коментар